Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky E-shopu společnosti Inbar s.r.o.

(„Podmínky“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Inbar s.r.o. se sídlem Praha 1, Kaprova 14, PSČ 11000, IČ 63981505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 39819 („Prodávající“) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě (i) kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího https://www.inbardiamond.cz/e-shop („E-shop“) a/nebo (ii) žádosti o rezervaci Zboží učiněné Kupujícím prostřednictvím E-Shopu.

1.2. Provozovatelem a majitelem webových stránek www.inbardiamond.cz je Prodávající. Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněn vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze Prodávající. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem Prodávajícího.

1.3. Přístup a používání webových stránek www.inbardiamond.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.

1.4. Pro komunikaci s Prodávajícím lze využít elektronickou adresu: showroom@inbardiamond.cz.

1.5. Pro účely těchto podmínek platí tyto definice:

„E-mail“ je pro potřeby Podmínek definován jakožto e-mailová schránka Kupujícího, kterou Kupující uvede v rámci Objednávky.

„Kupující“ je pro potřeby Podmínek definován jakožto fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující je spotřebitelem.

„Objednávka“ je pro potřeby Podmínek definována jakožto objednávka předmětného Zboží uskutečněná Kupujícím prostřednictvím E-shopu.

„Prodejna“ znamená pro potřeby Podmínek provozovnu-obchod Prodávajícího na adrese.

„Smlouva“ je pro potřeby Podmínek definována jakožto kupní smlouva uzavíraná mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím E-shopu za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží, realizace dodávky Zboží a úhrady kupní ceny Zboží.

„Smlouva o rezervaci“ je pro potřeby Podmínek definována jako smlouva, na jejímž základě se Prodávající zavazuje po dobu čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího uzavření neprodat Kupujícím vybrané Zboží třetí osobě.

„Strany“ jsou pro potřeby Podmínek definovány jakožto Kupující a Prodávající.

„Zboží“ je pro potřeby Podmínek definováno jakožto veškerý sortiment výrobků a produktů, které jsou Prodávajícím nabízeny v rámci E-shopu.

„Žádost o rezervaci“ je pro potřeby Podmínek žádost Kupujícího o uzavření Smlouvy o rezervaci.

1.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání Smlouvy nebo Smlouvy o rezervaci. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy či Smlouvou o rezervaci si hradí Kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Předpokladem uzavření Smlouvy je provedení Objednávky, a to řádným a úplným vyplněním a potvrzením formuláře určeného pro provedení Objednávky Kupujícím (volbou možnosti objednání a koupě Zboží). Potvrzení je učiněno řádným a úplným vyplněním a potvrzením formuláře s uplatněnou volbou objednání a koupě Zboží stisknutím tlačítka „objednat“. Provedením Objednávky Kupující prohlašuje, že:

(i) u Prodávajícího závazně objednává v Objednávce uvedené Zboží;

(ii) se plně seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a považuje je za závazné;

(iii) veškerá ujednání Podmínek jsou pro Kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

2.2. Objednávka se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem Kupujícího na uzavření Smlouvy. Kupující prohlašuje, že provedením Objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření Smlouvy. Potvrzení Objednávky je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu doručit Kupujícímu na E-mail Kupujícího, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

2.3. Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje zákonný či jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze ze zákona či spravedlivě požadovat potvrzení Objednávky, a to například z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv mezi Prodávajícím a konkrétním Kupujícím. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat Zboží mimo země Evropské unie.

2.5. Pokud Prodávající nehodlá potvrdit Objednávku dle předchozího bodu, bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím E-mailu.

2.6. V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu za Zboží nebo její část a Objednávka nebyla Prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

2.7. Prodávající a Kupující souhlasně potvrzují, že Kupující byl před uzavřením Smlouvy nebo před tím, než Kupující učinil Objednávku, informován o totožnosti a kontaktních údajích Prodávajícího, o označení Zboží, jeho hlavních vlastnostech, ceně Zboží, platbě a způsobech dodání Zboží.

3. REZERVACE ZBOŽÍ

3.1. V případě, že si Kupující přeje zakoupit Zboží v Prodejně, neprovádí Kupující Objednávku, ale ve formuláři určeném pro provedení Objednávky namísto toho potvrdí svou Žádost o rezervaci (volbou

možnosti rezervace Zboží). Potvrzení je učiněno řádným a úplným vyplněním a potvrzením formuláře s uplatněnou volbou rezervace Zboží stisknutím tlačítka „objednat“.

3.2. Žádost o rezervace se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy o rezervaci. Smlouva o rezervaci je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Žádosti o rezervaci ze strany Prodávajícího Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem Kupujícího na uzavření Smlouvy o rezervaci. Potvrzení Žádosti o rezervaci je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu doručit Kupujícímu na E-mail Kupujícího, není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

3.3. Uzavřením Smlouvy o rezervaci Kupující prohlašuje, že:

(i) má vážný zájem o koupi rezervovaného Zboží v Prodejně a že Prodávajícího uvědomí bez zbytečného odkladu, pokud se rozhodne rezervované Zboží nezakoupit;

(ii) souhlasí s tím, že pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude ve lhůtě dvaceti čtyř (24) hodin od uzavření Smlouvy o rezervaci potvrzena osobní schůzka v Prodejně za účelem prohlédnutí rezervovaného Zboží, Smlouva o rezervaci zaniká;

(iii) se plně seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a považuje je za závazné;

(iv) veškerá ujednání Podmínek jsou pro Kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Žádost o rezervaci v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje zákonný či jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze ze zákona či spravedlivě požadovat potvrzení Objednávky, a to například z důvodu porušení dříve uzavřených smluv mezi Prodávajícím a konkrétním Kupujícím či z toho důvodu, že se před potvrzením Žádosti o rezervaci nepodaří Prodávajícímu Kupujícího kontaktovat a ověřit si telefonicky jeho zájem o koupi Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije a článek 2.3. platí obdobně.

3.5. Pokud Prodávající nehodlá potvrdit Žádost o rezervaci dle předchozího bodu, bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím E-mailu.

3.6. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že se na koupi Zboží v Prodejně na základě Smlouvy o rezervaci neuplatní článek 4 (Dodání Zboží), článek 5 (Kupní cena a platební podmínky) a článek 6 (Odstoupení od Smlouvy).

3.7. V případě koupě Zboží v Prodejně na základě Smlouvy o rezervaci je cena Zboží splatná při převzetí Zboží, a to hotově (do zákonem stanovených limitů) nebo bezhotovostně platební kartou.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště Kupujícího uvedeného v Objednávce. Kupující může v rámci Objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. Kupující může také objednané a zaplacené Zboží vyzvednout osobně na Prodejně.

4.2. Pokud není u jednotlivého Zboží uvedena jiná lhůta, je obvyklá lhůta pro dodání Zboží 5 (pět) pracovních dnů od uzavření Smlouvy, pokud není v Podmínkách uvedeno jinak, za předpokladu, že místo dodání je na území České republiky. V ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující při akceptaci Objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po akceptaci Objednávky vyrozuměn.

4.3. V případě zvolení úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu či platebního systému PayPal, počínají dodací lhůty běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše kupní ceny Zboží (včetně ceny dodání) na bankovní účet/PayPal Prodávajícího.

4.4. Kupující má právo zvolit způsob dodání Zboží a náklady na jeho dodání dle aktuální nabídky uvedené v E-shopu. Zboží bude dodáno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či renomované kurýrní služby a během přepravy musí být pojištěné proti ztrátě a poškození. Náklady na dodání, včetně pojištění, nese Kupující.

4.5. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Kupující je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít

4.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.7. Nepřevezme-li Kupující Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím náhrady nákladů za uskladnění nebo je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny v případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy.

4.8. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

4.9. Vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Informace o Zboží a Kupní ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Kupní ceny jsou prezentovány včetně DPH v zákonné výši, kromě nákladů na dodání Zboží. Prodávající je oprávněn ceny Zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou Smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Prodávající může poskytnout Kupujícímu slevu z kupní ceny za podmínek uvedených v E-shopu.

5.2. Kupující je na základě Smlouvy povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu, a Zboží převzít.

5.3. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, společně s kupní cenou za Zboží je Kupující povinen uhradit náklady na dodání Zboží včetně pojištění (viz článek 4.4.) do místa dodání.

5.4. Úhrada kupní ceny za Zboží je možná jedním z následujících způsobů:

a) platbou při dodání a převzetí Zboží k rukám přepravce (platba na dobírku);

b) bezhotovostním bankovním převodem;

c) prostřednictvím platebního systému PayPal.

5.5. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím Zboží kupujícím. V případě platby na dobírku či v hotovosti je kupní cena Zboží splatná při převzetí Zboží. V ostatních případech je kupní cena Zboží splatná ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od uzavření Smlouvy.

5.6. Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“.

5.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží i bez uvedení důvodu („Odstoupení“). V takovém případě je povinen Zboží vrátit v nepoškozeném stavu a bez vad zpět Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě od převzetí Zboží. Kupující je pro Odstoupení oprávněn využít vzor podle příslušného prováděcího předpisu, který nalezne na internetových stránkách Prodávajícího a který je uveden v příloze těchto Podmínek. V případě, kdy Kupující využije pro odstoupení od Smlouvy vzorového formuláře, potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6.2. Aby byla dodržena lhůta pro Odstoupení, postačuje odeslat Odstoupení Prodávajícímu před uplynutím této lhůty (viz článek 6.1. Podmínek), a to písemnou formou na adresu sídlo Prodávajícího.

6.3. V případě Odstoupení je Kupující povinen do 14 dnů od Odstoupení vrátit nebo zaslat Zboží na adresu Inbar s.r.o. Praha 1, Kaprova 14, PSČ 11000. Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do původního obalu, aby nedošlo k jeho poškození či zničení, a ke Zboží přibalit původně přiložené certifikáty a krabičky či schránky. Ke Zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury.

6.4. Kupující je povinen vrátit neporušené Zboží v kompletním stavu prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato Zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení.

6.6. V případě řádného Odstoupení vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu Zboží a náklady na dodání Zboží, které od něj přijal, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budou současně splněny tyto podmínky:

a) Prodávajícímu bylo doručeno Odstoupení; a

b) Prodávající obdržel vrácené Zboží nebo Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

6.8. Pro vrácení kupní ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení úhrady kupní ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží, pokud se Strany nedohodnou jinak.

6.9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vrácenou částku.

6.10. Kupující nemá právo Odstoupit v případě, kdy Zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Vynětím z obalu se rozumí zejména případ, kdy Kupující sejme ze Zboží ochrannou fólii obalu nebo podobný ochranný prostředek chránící obsah Zboží před hygienickým či jiným znehodnocením.

6.11. Kupující dále není oprávněn Odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.12. Kupující není oprávněn Odstoupit v případě, že se jedná o Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto bere na vědomí a souhlasí, že za takové Zboží se považují zejména investiční diamanty dodávané s certifikátem potvrzujícím jejich kvalitativní a kvantitativní vlastnosti.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY / ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době převzetí Zboží Kupujícím:

a) má Zboží složení a vlastnosti (obsah), které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové složení (obsah), které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; a

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Během šesti měsíců od převzetí Zboží se předpokládá, že vada Zboží existovala již při převzetí Zboží. Nemá-li pak Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

7.4. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí („Záruční doba“). Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.7. Záruční doba běží od předání Zboží Kupujícímu. Bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití Zboží do místa určení dle článku 4.1.

7.8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

7.9. Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího uvedené v Objednávce jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či zneužity.

8.2. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro následující účely a po dobu maximálně 5 let:

a) zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího a Kupujícího v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním; a

b) případné zasílání marketingových materiálů Prodávajícího.

Způsob zpracování osobních údajů Kupujícího bude automatizovaný a manuální.

8.3. Vyplněním registračního formuláře a provedením Objednávky či Rezervace dává Kupující Prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi. Aniž je tím dotčen článek 8.1. těchto Podmínek, osobní údaje Kupujícího mohou být zpřístupněny třetím osobám z důvodu plnění Smlouvy (např. údaje budou poskytnuty dopravci Zboží). I v takovém případě budou předány jen nezbytné osobní údaje, přičemž Kupující s předáním (zpřístupněním) těchto svých osobních údajů souhlasí.

8.4. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

8.5. Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu vlastní obchodní a marketingová sdělení, jen pokud si je Kupující vyžádá při realizaci Objednávky, a to jen do doby, než Kupující Prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

8.6. Při nakládání s osobními údaji se Prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.

8.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. V případě, že dojde mezi Stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit především vzájemnou dohodou mezi Stranami, Kupující je oprávněn podat návrh na

mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce („ČOI“) Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Internetové stránky ČOI: adr.coi.cz

E-mailová adresa ČOI: adr@coi.cz.

9.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

9.3. Než se Kupující obrátí na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu, obrátí se nejdříve na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

9.4. Strany mohou k řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy uzavřené on-line využít taktéž mimosoudní řešení takového sporu on-line formou. Mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy se zahajuje prostřednictvím stížnosti na elektronickém formuláři. Pro podávání stížností a řízení sporu je určena platforma zřízená Evropskou komisí na níže uvedených internetových stránkách pro řešení sporů on-line („Platforma“).

Internetové stránky Platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.5. Postup podle tohoto čl. 8. není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších právních předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších právních předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Stran obrátit se se svým nárokem na ČOI či na soud.

9.6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle OZ, dokud jedna ze Stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

10. POUŽITÍ PRO FYZICKÉ OSOBY-PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

10.1. Fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby se v případě koupě či rezervace Zboží přes E-shop považují za Kupující a tyto Podmínky se pro takovou koupi či rezervaci uplatní obdobně s výjimkou ustanovení článku 6 (Odstoupení od smlouvy) a článku 9 (Mimosoudní řešení sporů).

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu Smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad Smlouvy v českém jazyce.

11.3. Strany prohlašují, že si vzájemně poskytly všechny informace nutné pro uzavření Smlouvy.

11.4. Prodávající ani Kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti vzniklé dle této Smlouvy, ani tuto Smlouvu jako celek či její část na třetí osobu.

11.5. Strany se dohodly, že Kupující není oprávněn započítat si své jakékoliv případné nároky z titulu Smlouvy vůči nároku Prodávajícího na peněžité plnění, vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou.

11.6. Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

11.7. Obě Strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolností a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.

11.8. Při pochybnostech o tom, zda bylo Zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému Prodávajícího.

11.9. V případě doručování písemností mezi Stranami se za doručovací adresu považují sídlo Prodávajícího a adresa bydliště Kupujícího uvedené v Objednávce.

11.10. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

11.11. Tyto Podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. června 2016 a ruší jakékoliv a veškeré předchozí znění Podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetových stránkách E-shopu.

Příloha Všeobecných obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

Adresát:

(vložte jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu Prodávajícího)

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od Smlouvy:

(vložte specifikace uzavřené smlouvy, včetně identifikace kupovaného zboží)

Datum Objednávky (*)/datum obdržení (*):

(vložte datum smlouvy či obdržení zboží)

Jméno a příjmení Kupujícího/Kupujících:

Adresa Kupujícího/Kupujících:

Datum:

Podpis Kupujícího/Kupujících:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Showroom INBAR Diamond Center

telefon: +420 601 369 480
email: showroom@inbardiamond.cz

Top